1521 Συμμετείχαν
έως τώρα

Το έργο προεγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2017. Στις 4 Ιουνίου 2018 ανακοινώθηκε επίσημα από τη Γενική Γραματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η ένταξη του Έργου στις Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Ταυτότητα έργου

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" Τίτλος έργου: Ανδρική γονιμότητα: γονιδιωματική, πρωτεομική και διάγνωση. Από τον εργαστηριακό πάγκο στον ασθενή Διακριτικός Τίτλος/ Ακρωνύμιο: SPERMOGENE, Διάγνωση Ανδρικής Υπογονιμότητας Έναρξη Έργου: 04/06/2018 Λήξη Έργου: 03/06/2021

Στη σύγχρονη κοινωνία, η αδυναμία τεκνοποίησης αποτελεί πολυδιάστατο πρόβλημα με ποικίλες κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές προεκτάσεις. Η πλειοψηφία των ανδρών με διαταραχές στη γονιμότητά τους καταφεύγουν σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκειμένου να

αποκτήσουν τον δικό τους βιολογικό απόγονο. Η ανδρική υπογονιμότητα αποτελεί ένα από τα κλινικά χαρακτηριστικά κάποιων συνδρόμων ή το μεμονωμένο εύρημα μιας γενετικής βλάβης. Σε περιπτώσεις όπου τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί, η υπογονιμότητα χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής.

Ωστόσο, η ανάπτυξη νέων μεθόδων στον τομέα της γενετικής, πρωτεομικής και μεταβολομικής, ίσως να αποτελέσουν το κλειδί για την ακριβή διάγνωση και αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Ως αποτέλεσμα, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός εναλλακτικών, μη επεμβατικών μεθόδων για τη διάγνωση ειδικών αιτίων της ανδρικής υπογονιμότητας.